Hakuryu Ume-shu Niiagata Sake

Hakuryu Ume-shu Niiagata Sake