Koshi No Sasameyuki Junmai Sake

Koshi No Sasameyuki Junmai Sake